Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ‘Biedenopdathuis.nl’

1

BEGRIPPEN

In deze Algemene Voorwaarden van Biedenopdathuis.nl wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden Biedenopdathuis.nl: deze hier genoemde algemene voorwaarden en begrippen.
 1. Bieder: Diegene die een account heeft aangemaakt en een bod heeft geplaatst bij een op de biedingssite aangeboden woning.
 1. Bieding: het uitbrengen van een bod in de vorm van een geldbedrag op een aangeboden woning met eventueel verschuldigde kosten en belastingen, en eventuele voorwaarden.
 1. Biedproces: De mogelijkheid tot het doen van een bod op een woning via de website Biedenopdathuis.nl gedurende een vooraf kenbaar gemaakte periode overeenkomstig de van toepassing zijnde voorwaarden
 1. Bijzondere Voorwaarden : De naast, in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden van Biedenopdathuis.nl geldende voorwaarden, vermeld bij de aanbieding door de verkoper.
 1. Eindtijd: De uiterlijke datum/ tijdstip, zoals vermeld op de website bij het aanbod, tot wanneer de bieder een bod kan doen.
 1. Gunning: De verklaring van de verkoper waaruit blijkt, als resultaat van het biedproces, dat verkoper het aanbod aan een bieder gunt.
 1. Koopovereenkomst: Het schriftelijke document waarin tussen verkoper en koper de koop van een woning wordt vastgelegd.
 1. Koopsom: Het geldbedrag, exclusief door koper verschuldigde kosten en belastingen waarvoor de woning door verkoper aan koper wordt verkocht.
 1. Koper: De persoon waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke persoon als tegenprestatie de koopsom betaald.
 1. Biedenopdathuis.nl: De organisatie die de website ter beschikking stelt om kopers en verkopers bij elkaar te brengen. Biedenopdathuis.nl is uitsluitend een platform en geen verkopende bemiddelaar.
 1. Woning/Registergoed: De onroerende zaak, of een zelfstandig voor overdracht vatbare beperkte recht op een onroerende zaak die onderwerp is van het biedingsproces. Onder het begrip Registergoed wordt mede verstaan het lidmaatschap vaneen vereniging of een coöperatie, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van één of meer onroerende zaken of gedeelten daarvan. Het begrip Registergoed omvat ook de roerende zaken bedoeld in artikel 3:254 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, die krachtens het daar vermelde pandrecht en het daar bedoelde beding, samen met de onroerende zaak worden verkocht.
 1. Verkoopinformatie: Voorafgaand aan het biedproces en/of sluiten van de koopovereenkomst door de verkopende partij beschikbaar gestelde informatie over het aanbod.
 1. Verkopend makelaar: De door verkoper ingeschakelde professional om de woning te verkopen.
 1. Verkoper: Degene in wiens opdracht de woning wordt aangeboden op het platform Biedenopdathuis.nl
 1. Website: De website www.biedenopdathuis.nl waarop tot de vermelde eindtijd biedingen op de woningen kunnen worden uitgebracht

2

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKEHEID ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden Biedenopdathuis.nl zijn van toepassing op alle door de verkopende partij georganiseerde biedprocessen voor de woningen, alle biedingen daarop, iedere inschrijving door een bieder, alsmede alle daarmee verband houdende handelingen. De toepasselijkheid van door bieder gehanteerde algemene en/of bijzondere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Verkoper kan, naast deze Algemene Voorwaarden bijzondere Voorwaarden van toepassing verklaren. Die bijzondere voorwaarden worden dan bekendgemaakt door de verkopende partij in zijn verkoopinformatie. Indien deze voorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden Biedenopdathuis.nl prevaleren de afwijkende bijzondere voorwaarden.
 3. Wanneer deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, dan zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment van inwerkingtreden van toepassing op de biedprocessen, inschrijvingen en alle daarmee verband houdende handelingen.
 4. Door inschrijving bevestigt de bieder akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Biedenopdathuis.nl, en eventueel de Bijzondere Voorwaarden van de verkopende partij, en bevestigt hij bekend te zijn met de inhoud van de voorwaarden. Tevens bevestigt de bieder akkoord te gaan, en bekend te zijn met de inhoud van de verklaring Privacybeleid . Deze verklaring is te vinden op de website.

ARTIKEL 2. INFORMATIE OMTRENT DE AANGEBODEN WONINGEN.

 1. De Verkopende partij stelt de verkoopinformatie beschikbaar op zijn website en/of op funda.nl of middels een brochure.
 2. Tevens kunnen aan de koper of aankopend makelaar voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst eventueel aanvullende gegevens worden verschaft.
 3. Biedenopdathuis.nl heeft geen invloed op de verkoopinformatie en de volledigheid en juistheid hiervan. Biedenopdathuis.nl is niet aansprakelijk voor onvolledige en/of onjuiste verkoopinformatie.

ARTIKEL 3. INSCHRIJVING EN CONTROLE IDENTITEIT BIEDER

 1. De bieder maakt op de website eenmalig een account aan en gaat daarbij akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Biedenopdathuis.nl. Bij het aanmaken van een account wordt een door de bieder geldig e-mailadres afgegeven en kloppende Naw-gegevens aangeleverd. Een bieder dient meerderjarig te zijn.
 2. De bieder is verplicht om zich, indien daarom wordt gevraagd, tegenover de verkopende partij te legitimeren aan de hand van een rechtsgeldig identiteitsbewijs. Indien de bieder een rechtspersoon is, dient de bieder informatie te geven over de identiteit van de Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) en dient de natuurlijke persoon (die bieder rechtsgeldig zal vertegenwoordigen) zich te legitimeren. Indien de bieder (of de vertegenwoordiger indien de bieder een rechtspersoon is) zich niet op juiste wijze kan legitimeren, zijn Biedenopdathuis.nl en verkopende partij gerechtigd om de account van de bieder niet te activeren of te deactiveren en de bieder niet toe te laten tot het biedproces.
 3. Biedenopdathuis.nl en de verkopende partij zijn bevoegd om de deelname van de bieder aan het biedproces zonder opgaaf van redenen te weigeren of op te schorten. Voorts is Biedenopdathuis.nl bevoegd om zonder opgave van redenen de account van de bieder te sluiten.

ARTIKEL 4. WIJZE VAN BIEDEN VIA HET PLATFORM.

 1. Het online bieden vindt plaats bij opbod.
 2. Biedenopdathuis.nl gaat ervan uit dat bieder de mogelijkheid heeft gekregen om de woning voorafgaand aan de bieding, dan wel voorafgaand aan het tekenen van de koopovereenkomst, te bezichtigen en te inspecteren. Of bieder wel of niet de woning heeft kunnen bezichtigen, komt dat voor zijn eigen rekening en/of risico. Dit ligt buiten de invloedssfeer van Biedenopdathuis.nl.
 3. Het biedproces is voor iedereen online te volgen.
 4. De bieding moet voor de eindtijd zijn uitgebracht.
 5. De eindtijd van het biedproces wordt vooraf bekend gemaakt op de Website. Indien in het laatste kwartier voor de eindtijd een bieding binnenkomt, wordt de bij het aanbod aangegeven eindtijd verlengd met een vooraf bepaalde tijd.

ARTIKEL 5. BIEDING

 1. Het geldbedrag van de bieding wordt uitgedrukt in euro’s en is exclusief door koper verschuldigde belastingen en kosten.
 2. Het geldbedrag betreft alleen de koopsom van de woning. Belastingen, kosten, heffingen e.d. maken geen onderdeel uit van de gedane bieding, maar zijn daar boven door koper verschuldigd. Een eventueel voordeel op basis van artikel 13 Wet belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting) komt in principe toe aan de verkoper..
 3. Met de bieding geeft bieder aan welke (ontbindende) voorwaarden hij eventueel van toepassing wil verklaren op zijn bod.
 4. Een bieding is niet meer van kracht als vaststaat dat niet wordt gegund of wanneer het biedproces door de verkopende partij wordt afgelast.

ARTIKEL 6. VOORBEHOUD GUNNING, BERAAD, NIET-GUNNING EN AFGELASTING.

 1. Op het moment dat het biedproces is beëindigd, beoordeelt de verkopende partij de biedingen.
 2. De verkoper heeft het recht van beraad en gunning. Dat betekent dat verkoper niet verplicht is aan de beste en/of hoogste bieder te gunnen en/of te verkopen. Verkoper zal zich zo spoedig mogelijk uitspreken over het al of niet gunnen. Verkoper is ook gerechtigd helemaal niet te gunnen en de woning niet te verkopen.
 3. Het biedproces kan, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van redenen door de verkopende partij worden afgelast en/of worden gevolgd door een nieuw biedproces. Het aanbieden van de woning door middel van het biedproces impliceert niet dat verkoper de woning niet op andere wijze mag verkopen of te koop aanbieden.
 4. Tijdens het biedproces of door middel van gunning komt nog geen koop tot stand met betrekking tot de woning. Alleen overeenstemming. Nadat door verkoper is gegund, dienen verkoper en koper een koopovereenkomst te sluiten en te ondertekenen ten einde een rechtsgeldige overeenkomst te hebben. Dit geldt ook indien er sprake is van een professionele koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 7. KOOPOVEREENKOMST

 1. Indien verkoper heeft gegund, dienen verkoper en koper zo spoedig mogelijk de koopovereenkomst te ondertekenen. Biedenopdathuis.nl is niet verantwoordelijk voor het niet doorgaan van de overeenkomst. Alleen indien Biedenopdathuis.nl door één der partijen is gevraagd de koopovereenkomst op te stellen zal ze zich actief bemoeien met de afronding van de overeenkomst. In alle andere gevallen is de opstelling van een koopovereenkomst en de ondertekening hiervan een zaak tussen verkoper en koper.

 

ARTIKEL 8. BEDENKTIJD

 1. Nadat aan koper (die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) een afschrift (kopie) van de tussen partijen getekende koopovereenkomst ter hand is gesteld, start de wettelijke bedenktijd van drie dagen. Gedurende deze drie dagen heeft de koper het recht de koop zonder reden te ontbinden. De bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. De bedenktijd duurt minimaal drie dagen. Op woningen die via Biedenopdathuis.nl worden verkocht zijn de normale wettelijke koopovereenkomst-voorwaarden van toepassing.

4

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Biedenopdathuis.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die bieders, kopers en/of verkopers zullen lijden als gevolg van deelname aan het biedproces of gebruik van het platform. Biedenopdathuis.nl isniet aansprakelijk voor schade als gevolg van computerstoringen en storingen op de website, als gevolg waarvan een bieder niet (of niet tijdig) in staat zou zijn een bod (zichtbaar) uit te brengen.
 2. Biedenopdathuis.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die bieders, kopers en/of verkopers lijden als gevolg van eventueel door de website verspreide virussen en/of soortgelijke (onrechtmatige) bestanden en programma’s.
 3. Biedenopdathuis.nl is niet aansprakelijk voor enige schade door middel van onvolledigheid of onjuistheid van de verkoopinformatie en (concept)koopovereenkomst, en/of onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op de website.
 4. Biedenopdathuis.nl staat er niet voor in dat de verkoper gerechtigd is het aanbod te vervreemden, en/of dat het aanbod niet is bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen en beslagen.
 5. De in deze algemene voorwaarden Biedenopdathuis.nl opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden in alle gevallen/ situaties die zich kunnen voordoen ook al zijn deze hier niet expliciet vermeld.
 6. De aansprakelijkheid van Biedenopdathuis.nl is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering.
 7. Iedere aanspraak van een partij op enige schade vervalt na verloop van één jaar na afloop van het biedproces, zijnde het moment van gunning dan wel het moment dat het biedproces wordt afgelast.

ARTIKEL 10. OVERIGE BEPALINGEN

 1. De Algemene Termijnenwet is van toepassing op de termijnen in deze Algemene Voorwaarden.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Biedenopdathuis.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.